سوله گرمایشی

این سوله مناسب نگهداری از پرندگانیست که نیاز به فضای گرم در تمام فصول سال دارند

x (x)